Regulamin konkursu Less Waste Polska

Regulamin konkursu Less Waste Polska

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Ekoloco Paweł Stopa, ul Okulickiego 31 , 51-216 Wrocław, NIP: 8951949914

2. Fundatorem nagrody jest Ogranizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.

Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/ekolocopl/

Warunki uczestnictwa

5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć

skończone 18 lat.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie

Facebook.

7. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.

6. Konkurs trwa od 31.03.2020 do 07.03.2020 do godziny: 23:59

7. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 14.03.2020 za pośrednictwem FanPage.

8. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub

aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

9. Zadanie konkursowe polega: Napisz w komentarzu jaki jest twój sposób na ograniczenie śmieci w życiu codziennym. 

11. W konkursie zostanie wybranch 10 zwycięzców.

10. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą najciekawsze i najbardziej oryginalne wypowiedzi zostaną nagrodzone zestawem składającym się z książki oraz Zero Waste Boxa od Ekoloco

11. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody

za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

Nagroda

1. Nagrodą w konkursie jest 10 zestawów składających się z książki Less Waste Polska oraz Zero Waste Boxa od Ekoloco.

14. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z

przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy

rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie

Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

17. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na

wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie

fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać

wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni

zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14

(czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz

dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem

poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu

cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl