Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Ekoloco.pl

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin określa sposób i zasady dokonywania zakupów przez Konsumentów
w sklepie internetowym pod adresem www.ekoloco.pl prowadzonym przez Sprzedającego. Sklep internetowy umożliwia zakup na odległość Produktów oferowanych przez Sprzedającego.

§ 2S

Sprzedającym – właścicielem sklepu internetowego Ekoloco.pl jest Paweł Stopa, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ekoloco.pl Paweł Stopa wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr NIP: 8951949914, Regon: 020984788. Siedzibą firmy Sprzedającego jest Okulickiego 31, 51-216 Wrocław.

§ 3

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa
w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, ze zm.).

2. Sprzedawcy – rozumie się przez to podmiot określony w § 2 Regulaminu.

3. Konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, o której mowa w art. 22 indeks 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

4. Produkcie – rozumie się przez to towary prezentowane przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym.

5. Sklepie Internetowym – rozumie się przez to serwis internetowy dostępny pod adresem www.smog.gy, w którym Kupujący może dokonać zakupu Produktów.

§ 4

1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są nowe i nieużywane.

2. Sprzedający zastrzega, że Produkty oferowane w Sklepie Internetowym mogą się od siebie różni, a ich wygląd może odbiegać od zdjęcia Produktu prezentowanego na stronie.

3. Sprzedający zobowiązuje się do spełnienia świadczenia na możliwie najwyższym poziomie.

§ 5

Do skorzystania z oferty Sklepu Internetowego oraz złożenia zamówienia konieczne jest posługiwanie się urządzeniem z dostępem do Internetu, z dowolną przeglądarką internetową. Aby móc dokonać zakupu konieczne jest również posiadania adresu e-mail.

II. Zasady składania zamówień

§ 6

1. Aby zakupić Produkt, Kupujący musi zarejestrować się w Sklepie Internetowym, zakładając w nim konto. Do dokonania zakupu każdorazowo wymagane jest później zalogowanie się w Sklepie Internetowym.

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym oznacza zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptację.

§ 7

1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podanymi w złotych polskich (PLN). Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

2. Łączną cenę świadczenia stanowi cena Produktu powiększona o wybrany sposób jego przesyłki.

§ 8

1. Przedmiotem zamówienia mogą być jedynie Produkty wymienione i opisane w Sklepie Internetowym.

2. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby oferta Sklepu Internetowego była aktualna. W przypadku niedostępności danego Produktu, Sprzedający poinformuje o tym fakcie Kupującego drogą e-mail, na adres podany przy rejestracji w Sklepie Internetowym.

§ 9

1. Zamówienie dokonywane jest przez wybór Produktu i kliknięcie przycisku „Kup teraz!”. Kliknięcie przycisku „Kup teraz!” oznacza,że Kupujący zgadza się na zawarcie umowy i zapłatę łącznej kwoty świadczenia. Po potwierdzeniu wyboru, Kupujący przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu doręczenia zamówienia.

2. Zgodnie z przepisami prawa do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą złożenia zgodnych oświadczeń woli przez obie strony, to jest: skutecznego złożenia zamówienia przez Kupującego oraz potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep Internetowy.

3. Po prawidłowym złożeniu zamówienia, Kupujący otrzyma wiadomość e-mail (trwały nośnik elektroniczny) potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji. Wiadomość ta stanowi potwierdzenie zawarcia umowy.

4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

5. Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
karty płatniczej Zamawiającego.

7. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być
wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

§ 10

1. Czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 5 dni roboczych, nie licząc czasu dostawy.

2. Rozpoczęcie realizacji zamówienia ma miejsce w dniu wpłynięcia odpowiedniej kwoty na rachunek bankowy Sprzedającego – w przypadku płatności przelewem zaś w przypadku płatności kartą – w momencie prawidłowego złożenia zamówienia.

III. Płatności i dostawa

§ 11

Sprzedający na każdy towar wystawia paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę VAT). Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymanie faktury VAT drogą elektroniczną.

§ 12

Kupujący może dokonać płatności za pomocą:

Obecnie nei można dokonać zakupu.

§ 13

1. Towar wysyłany jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem Poczty Polskiej. Towar wysyłany jest na adres podany w formularzu rejestracyjnym Kupującego.

2. Koszty dostawy zamówienia określa cennik Poczty Polskiej, obecnie wynosi on 9 zł 50 groszy. Koszty doręczenia towaru ponosi Kupujący.Koszt wysyłki listem poleconym ekonomicznym 4 zł 20 groszy.

3. Czas dostawy przesyłki poleconej ekonomicznej wynosi od 4 do 7 dni roboczych, natomiast czas dostawy przesyłki poleconej priorytetowej wynosi od 1 do 3 dni roboczych.

4. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub próby otwarcia, należy nie przyjmować przesyłki i skontaktować się ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia ewentualnych roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia lub okradzenia przesyłki w transporcie.

IV. Odstąpienie od umowy

§ 14

1. Kupującemu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący musi złożyć w ciągu 14 dni, liczonych od dnia doręczenia mu zamówienia.

3. Zwrot towaru przez Kupującego winien nastąpić maksymalnie w przeciągu 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Kupujący odsyła Produkt na własny koszt, na adres siedziby Sprzedającego.

4. Do przesyłki zwrotnej należy załączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer rachunku bankowego, na który nastąpić ma zwrot pieniędzy.

§ 15

1. Towar zwracany przez Kupującego w trybie odstąpienia od umowy zostanie przyjęty przez Sprzedającego, jeżeli zostanie odesłany kompletny, w niezmienionym stanie i nie nosząc śladów użytkowania.

2. Sprzedający zwróci Kupującemu kwotę, stanowiącą cenę zakupu towaru powiększoną o koszt wysyłki towaru listem poleconym ekonomicznym, najpóźniej
w terminie 7 dni od odebrania przesyłki opisanej w ust. 1.

V. Reklamacje

§ 16

1. Kupujący może żądać od Sprzedawcy naprawy lub wymiany na nowy towaru, który posiada wady fizyczne lub prawne.

2. Roszczenie przysługujące Kupującemu wygasa po upływie 2 lat od daty zakupu towaru. Ponadto niezgodność towaru z umowąKupujący musi zgłosić przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia tej niezgodności.

3. W przypadku niezgodności towaru z umową należy odesłać reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodność towaru oraz oczekiwania Kupującego dotyczące sposobu załatwienia reklamacji. Towar należy odesłać na adres siedziby Sprzedającego.

4. Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni. W tym czasie Sprzedający poinformuje Kupującego o sposobie załatwienia reklamacji.

5. W przypadku stwierdzenia wad towaru, Sprzedający niezwłocznie naprawi lub wymieni towar na nowy. Jeżeli naprawa lub wymiana jest niemożliwa lub naraziłaby Kupującego na znaczne niedogodności, to Sprzedający zwróci Kupującemu kwotę zakupu towaru.

VI. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

§ 17

1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej z Kupującym, w zawiązku z tym mogą byćprzekazane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Kupującego.

3. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane Sprzedającemu dobrowolnie.

§ 18

1.Kupujący może zapisać się do newslettera Sprzedającego. Wówczas wyraża on zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych do celów marketingowych. Kupujący ma prawo w każdym czasie anulować subskrypcję.

VII. Postanowienia końcowe

§ 19

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), oraz inne przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

§ 20

1. Sprzedający zastrzega prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa, zmiany sposobu dostarczenia zamówień i zmian sposobu płatności.

2. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

3. O każdej zmianie regulaminu Kupujący zostanie powiadomiony poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail, podany podczas rejestracji w Sklepie Internetowym.

§ 21

Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.05.2019 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl